Vedtægter

Reviderede love for Dansk Mongolsk Selskab

§ 1: Navn og hjemsted
Selskabets navn er: Dansk Mongolsk Selskab. (engelsk: Danish Mongolian Society). Selskabet har hjemsted i København.

§ 2: Formål
Selskabets formål er:
(a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne og deres kultur, især i mongolernes kerneområde i Mongoliet, Kina og Rusland.
(b) at udgive skrifter om mongolerne.
(c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.
(d) at fremme og udvikle forbindelserne mellem befolkningen i Danmark og mongolerne.
(e) at støtte kulturelt arbejde blandt mongoler og skabe forbindelser mellem videnskabelige, kulturelle, faglige og folkelige organisationer i de respektive lande.

§ 3: Uafhængighed
Selskabet er uafhængigt af religiøse, politiske og økonomiske særinteresser.

§ 4: Medlemmer
Enhver privatperson med interesse for mongoler, og som kan acceptere selskabets vedtægter, kan optages som medlem. Optagelse afgøres af bestyrelsen, medens eksklusion af medlemmer afgøres på generalforsamlingen.
Undlader et medlem efter skriftlig påkrav at betale kontingent, slettes pågældende uden varsel af medlemslisten og kan kun optages igen mod at betale sin gæld. Enhver, der modarbejder selskabets formål, kan udelukkes ved beslutning i bestyrelsen. Udelukkelsen kan indankes for generalforsamlingen.
Organisationer, institutioner og arbejdspladser kan efter bestyrelsens godkendelse optages som kollektive medlemmer. Kollektive medlemmer har kun 1 stemme på generalforsamlingen.

§ 5: Æresmedlemmer
Selskabet kan udnævne æresmedlemmer. Optagelse af æresmedlemmer sker på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 6: Kontingent
Medlemskontingent for det følgende regnskabsår fastlægges på den ordinære generalforsamling. To medlemmer på samme adresse kan efter anmodning tegne et husstandsmedlemskab til reduceret takst. Husstanden modtager l eksemplar af medlemsbladet og meddelelser fra bestyrelsen. Selskabets økonomiske grundlag er medlemskontingent, samt indtægter ved arrangementer, bidrag og gaver. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen fritage medlemmer for betaling af kontingent. Medlemskontingent opkræves via postgiro ved regnskabsårets begyndelse. For kollektive medlemmer (organisationer, institutioner og arbejdspladser) aftales kontingent mellem selskabets bestyrelse og pågældende organisation.

§ 7: Regnskabsår
Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Forinden regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen skal det være godkendt af revisoren og forsynet med de anmærkninger denne måtte finde nødvendige. Det reviderede regnskab bør udsendes til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8: Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt senest 1. maj. Enhver generalforsamling vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med dagsorden og med mindst 3 ugers varsel. Lovændringsforslag skal altid medfølge indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning, og kassereren forelægger selskabets regnskab til godkendelse. Der foretages ved almindelig stemmeflerhed valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer i stedet for de afgående og af revisor. Afstemningen om bestyrelsesvalg kan på forlangende af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne ske skriftligt. Stemmeret på generalforsamlingen udøves personligt og kun af medlemmer, som har betalt kontingent.
Forslag, der af medlemmerne ønskes taget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Forslag af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers godkendelse. Opnår forslaget ikke kvalificeret flertal skal der med l måneds varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

§ 9: Generalforsamlingens dagsorden
Den ordinære generalforsamling forløber efter følgende dagsorden:
(1) valg af dirigent
(2) formandens beretning om selskabets aktivitet i det forløbne år
(3) kassereren fremlægger det reviderede regnskab
(4) fastsættelse af kontingent
(5) valg at’ bestyrelsesmedlemmer
(6) valg af suppleanter
(7) valg af revisor
(8) indkomne forslag
(9) eventuelt

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter, at 25 stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til bestyrelsen har fremsat ønske derom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan iøvrigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte den skønner det nødvendigt.

§ 11: Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent og været medlem af selskabet i mindst et år. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer (højest 9 medlemmer). Der vælges desuden 1 (2) suppleant(er). Ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsen efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører ved sin formand eller sekretær en forhandlingsprotokol, hvori der optages meddelelser om, hvad der sker af beslutninger og vigtige aktiviteter på møder og ved generalforsamling.

§ 12: Udtalelser
Hvis der af medlemmer eller udenforstående afæskes selskabet udtalelser om mongolske spørgsmål, må sådant ske gennem bestyrelsen. Denne indkalder da, om fornødent til et møde, på hvilket sagen sættes under debat. Såfremt bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen ønsker det, vælges der blandt medlemmerne et udvalg, som sammen med bestyrelsen behandler sagen. Bestyrelsen indsender, efter at sagen er behandlet færdigt, besvarelsen til vedkommende forespørger, hvilken besvarelse meddeles medlemmerne.

§ 13: Medlemsmøder
Udover generalforsamling afholdes mindst et møde om foråret og et om efteråret med foredrag, film og/eller diskussion om emner, der vedrører selskabets formål. Indkaldelse til møderne skal så vidt muligt ske skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 14: Tidsskrift
Der udgives et medlemsblad med navnet GER. ISSN nr. 0905-9504. Det skal oplyse om kulturhistoriske forhold og andre meddelelser om mongolerne. Bestyrelsen vælger en redaktør, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen, men skal være det af selskabet. Tidsskriftet udgives efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 15: Nordisk samarbejde
Det er selskabets hensigt at samarbejde med tilsvarende organisationer i de nordiske lande. En generalforsamling kan vedtage en sammenslutning til et Skandinavisk Mongolsk Selskab.

§ 16: Hæftelse og tegningsret
For de forpligtelser, der påhviler selskabet, hæfter alene selskabets formue.
Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 17: Selskabets opløsning
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og hvor der er et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af samtlige selskabets medlemmer før beslutningen.
Selskabets arkiv bør havne i et passende offentligt arkiv i tilfælde af opløsning. Selskabets aktiver skal ved opløsning bruges i formålets ånd bestemt af den afsluttende generalforsamling.

§ 18: Stiftelse
Dansk Mongolsk Selskab blev stiftet, søndag, 17. juni 1990. Selskabets love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, 1. december 1990. De er første gang blevet ændret på en ekstraordinær generalforsamling lørdag, 20. november 1999, anden gang lørdag, 4. marts 2017.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial